کارتحقیقی سوء نیت در چک بلامحل

کارتحقیقی سوء نیت در چک بلامحل

کارتحقیقی سوء نیت در چک بلامحل

تعداد صفحات 58 فرمت word   توضیحات محصول

چکیده
امروزه بیشترین تعداد از پرونده های دادگستری به صادرکنندگان چکهای بلامحل و ممنوع اختصاص یافته و شمار زیادی از آمار زندانیان نیز مربوط به این محکومان می باشد . از بدو اعطای وصف کیفری به چک زمزمه هایی در رد آن و در جهت طرفداری از زایل نمودن این وصف شروع شد . شاید دلیل این مخالفت عدم سوء نیت خاص صادرکنندگان این چکها و مطابقت آن با رویه و عرف تجاری باشد; لذا اذعان داشتند که صادرکننده چک پرداخت نشدنی صرفا یک بدهکار (مدیون) می باشد نه یک مجرم و دین دارای جنبه حقوقی است نه کیفری .
طرح اصلاحی قانون چک با چهار پیام اساسی «اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار به چکهای بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه به دارندگان چک و حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بلامحل، درصدد حذف صدور چک پرداخت نشدنی از زمره جرایم برآمد .

اگر چه بهترین طریق روشن شدن نقاط قوت و ضعف یک قانون قرار دادن آن در بوته آزمایش یعنی اجرای آن است اما به جهت اهمیت تصویب طرح اصلاحی قانون چک با توجه به شیوع صدور چنین چکهایی در جامعه باید بحثهای کارشناسی در مورد آن با دقت انجام پذیرد تا با تصویب قانون نسنجیده، مشکلات موجود صد چندان نگردد .

 

فهرست

عنوان ...................................................................................................................................................................................صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................................3

مقدمه .............................................................................................................................................................................................6

کلیات .............................................................................................................................................................................................7

فصل اول :سوء نیت در چک بلامحل

گفتار اول: تفاوتهای دو جرم .....................................................................................................................................................9

1 ـ شرایط متفاوت تحقق جرم کلاهبرداری در مقایسه با جرم صدور چک بلامحل....................................................9

2 ـ وضیعت چکهای بلامحل مدنی (فاقد جنبة جزایی)...................................................................................................11

3 ـ قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلامحل.................................................................................................................11

4 ـ تفاوت مجازات چک بلامحل با کلاهبرداری.................................................................................................................12

مبحث اول : بررسی نظر شورای نگهبان...............................................................................................................................13

مبحث دوم : وضع شرکاء و معاونین جرم.............................................................................................................................14

مبحث سوم : فعل واحد دارای عناوین متعددة جرم..........................................................................................................14

مبحث چهارم : بررسی طرح اصلاحی قانون چک و مقایسه آن با اصلاحیه قانون صدور چک (مصوبه 1372) ..15

گفتار دوم : تحلیلی بر طرح اصلاحی قانون چک ............................................................................................................21

مبحث اول : قانون مدنی مصوب 1307 طرح اصلاحی قانون چک ............................................................................31

فصل دوم :مسئولیت جزایی چک

گفتار اول : تعريف چک.........................................................................................................................................................37

مبحث اول : تحولات و تاريخچه قانون صدور چک........................................................................................................37

محل چک...............................................................................................................................................................................38 چک بلا محل...........................................................................................................................................................................38 مبحث دوم : جنبه جزايي چک..........................................................................................................................................38 مبحث سوم : چک غير قابل تعقيب.................................................................................................................................40

مبحث چهارم : ارکان جرم صدور چک بلا محل.........................................................................................................41

الف) رکن قانوني:.................................................................................................................................................................41

ب) رکن مادي: ..................................................................................................................................................................42

ج) رکن معنوي: ..............................................................................................................................................................42

گفتار دوم : مروری بر قانون چک.................................................................................................................................43

مبحث اول : ماهيت حقوقي چک سفيد امضاء .........................................................................................................48

مبحث دوم :بررسی عوامل و انگیزه های صدور چک بلامحل در ایران ..............................................................49

مبحث سوم : توضیح مختصری از قانون چک بلامحل ............................................................................................50

نتیجه گیری.......................................................................................................................................................................53

پیشنهادات.........................................................................................................................................................................55

منابع...................................................................................................................................................................................57

  1. Abstract......................................................................................................................................................................58